I have successfully staked on babylon testnet!


tb1p46et9yeyw0a42mmlauze8gdscvz8tka7n20p34fg0xsn5mnxp3tsqe4rds

2 Likes