Testnet task is open


is it done ??? :smiling_face_with_tear:

3 hôm trước ko stake được, tưởng deadline rồi. May quá